§1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady zawierania i wykonywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży w sklepie internetowym Lenly (dalej: „Sklep” lub „Serwis”) oraz prawa i obowiązki stron tych umów.

2. Serwis dostępny jest dla wszystkim osób (zwanych dalej: „Użytkowników”) pod adresem: www.sleep-lenly.com.

3. Właścicielem Sklepu (dalej zwanym: „Sprzedającym”) jest OPTIMUM BIS spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Zielonkach, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000522663, posiadająca NIP 6770080104 oraz numer REGON 350148958.

4. Dane kontaktowe Sprzedającego, umożliwiające Użytkownikom skuteczny kontakt to:

1) adres: ul. Przemysłowa 8A, 37-400 Zarzecze,

2) telefon: 15 687-30-20 - od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 08:00 do 16:00,

3) adres poczty elektronicznej: info@sleep-lenly.com

5. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umowy sprzedaży zawierane są ze Sprzedającym poprzez Sklep.

6. Przedmiotem działalności Sprzedającego jest sprzedaż materacy i akcesoriów związanych ze snem, w tym stelaży, poduszek, ochraniaczy, prześcieradeł oraz innych produktów wskazanych w Sklepie (zwanych dalej: „Produktami”).

7. Sprzedający porozumiewa się z Użytkownikami za pośrednictwem strony internetowej wskazanej w §1 ust. 2 Regulaminu, a także telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, newslettera oraz poczty elektronicznej.

8. Sklep umożliwia:

1) założenie konta Użytkownika (dalej: „Konto”) i możliwość jego prowadzenia, tj. wprowadzania zmian i modyfikacji danych, wgląd w status realizacji zamówień, przeglądanie historii zakupów, korzystanie z przechowalni, zapamiętywanie koszyka oraz dostępu do archiwum zamówień,

2) pozyskiwanie informacji o Produktach, których kupno możliwe jest poprzez Sklep,

3) składanie zamówień przez osoby korzystające ze Sklepu (zwane wówczas: „Kupującymi” lub „Klientami”),

4) zapisanie się do newslettera (dalej: „Newsletter”), przez który rozumie się elektroniczną formę biuletynu informacyjnego Sprzedającego przeznaczonego dla wszystkich osób zainteresowanych działalnością Sprzedającego oraz nowościami i promocjami w ofercie Sklepu wysyłaną do nich przez Sprzedającego za ich zgodą, za pośrednictwem poczty elektronicznej,

5) przeglądanie witryny w wersji dopasowanej każdorazowo do wymagań danego urządzenia, umożliwiającego przeglądanie stron internetowych.

9. W Regulaminie pod pojęciem „Konsumenta” rozumie się: (i) Użytkownika będącego osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 1 roku – Kodeks cywilny, dalej: „Kodeks cywilny”) oraz (ii) Użytkownika będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zgodnie z art. 3855 Kodeksu cywilnego).

10. W celu dokonania rejestracji Konta konieczna jest akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (tzw. checkboxa), znajdującego się w formularzu rejestracji.

11. Samo korzystanie ze Sklepu nie wymaga ponoszenia przez Użytkownika jakichkolwiek opłat.

12. Zarówno umowa sprzedaży, jak i umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną mogą zostać zawarte w języku polskim, angielskim i niemieckim. Nie istnieje minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikający z tych umów. W przypadku, gdy Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia (§5 ust. 5 Regulaminu), czas zobowiązania Konsumenta z tytułu umowy sprzedaży trwa aż do zapłaty ceny Sprzedającemu.

13. Spełnienie świadczenia niezamówionego przez Konsumenta następuje na ryzyko Sprzedającego i nie nakłada na Konsumenta żadnych zobowiązań z tego tytułu. Brak odpowiedzi Konsumenta na niezamówione świadczenie nie stanowi zgody Konsumenta na zawarcie jakiejkolwiek umowy.

§2.

Rejestracja Konta i zamówienia

1. Rejestracji Konta i zamówień Produktów w Sklepie (dalej: „Zamówienie”) mogą dokonywać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odpowiednie przepisy przyznają zdolność prawną.

2. Serwis umożliwia rejestrację Konta, polegającą na przesłaniu przez Użytkownika wypełnionego formularza rejestracji Konta dostępnego w Sklepie i potwierdzenia rejestracji przez Użytkownika poprzez kliknięcie w automatycznie generowany link wysyłany na podany w formularzu adres e-mail.

3. Do skutecznej rejestracji Konta wymagane jest również łącznie:

1) podanie w formularzu danych Użytkownika, przy czym podanie niektórych z nich może być fakultatywne lub wymagane dopiero w momencie dokonywania Zamówienia:

2) zaakceptowanie Regulaminu, zapoznanie się z polityką prywatności Serwisu oraz złożenie innych, oznaczonych jako obowiązkowe, oświadczeń poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru.

4. Kupujący zobowiązuje się do nieujawniania hasła osobom trzecim.

5. Z chwilą założenia Konta zawierana jest pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

6. Zamówienia w Sklepie można składać za pomocą formularza, po zalogowaniu się do swojego Konta, po uprzednim zarejestrowaniu się w Sklepie lub bez dokonywania takiej rejestracji po akceptacji postanowień Regulaminu. Umieszczenie przez Klienta Produktów w koszyku (tj. funkcjonalności Sklepu pozwalającej na podgląd Produktów już wybranych, a jeszcze nie zakupionych przez Klienta w procesie składania Zamówienia) nie wiąże się z ich zakupem lub rezerwacją.

7. Do złożenia Zamówienia konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu oraz złożenie innych, oznaczonych jako obowiązkowe, oświadczeń poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru. Może to nastąpić przy zakładaniu Konta.

8. Procedura składania Zamówienia każdorazowo kończona jest skutecznym kliknięciem przez Użytkownika przycisku: „Zamawiam i płacę”, co jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że formularz Zamówienia wypełniony został prawidłowo oraz, że podane dane są prawdziwe, aktualne, kompletne i poprawne, a także że Użytkownik jest świadomy, iż realizacja Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty, w tym także poniesienia wybranych kosztów dostawy.

9. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia formularza Zamówienia, w sposób niezgodny z ust. 1 - 8 powyżej, nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Kupujący ma prawo do poprawy danych podanych w złożonym Zamówieniu poprzez kontakt ze Sprzedającym poprzez dane kontaktowe wskazane w §1 ust. 4 Regulaminu.

10. Po złożeniu Zamówienia, na adres e-mail wskazany w formularzu, niezwłocznie wysłana zostaje wiadomość e-mail zawierająca potwierdzenie złożenia Zamówienia przez Kupującego, które informuje Kupującego, o tym czy jego Zamówienie zostało złożone prawidłowo.

11. W wiadomości e-mail, o której mowa w §2 ust. 10 powyżej, Sprzedający dostarczy Kupującemu będącemu Konsumentem informacje wymagane przez ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (dalej: „Ustawa o prawach konsumenta”). Informacje będą umieszczone w treści wiadomości e-mail lub załączniku w formacie *.pdf. Aby odtworzyć ten dokument wymagane jest posiadanie odpowiedniego programu np. Adobe Acrobat Reader. Informacje te mogą być dostarczone przez Sprzedającego również w formie papierowej łącznie z dostarczanym Produktem.

12. Umowa sprzedaży Produktu zostaje zawarta, gdy Sprzedający poinformuje o przystąpieniu do realizacji Zamówienia. Takie potwierdzenie będzie przesłane drogą mailową.

13. W przypadku braku dostępności Produktów uwzględnionych w Zamówieniu Sprzedający poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji Zamówienia. Jeżeli niemożliwość realizacji Zamówienia dotyczy tylko czasowej niedostępności Produktów, Sprzedający poinformuje Klienta o przewidywanym terminie zrealizowania złożonego Zamówienia poprzez wiadomość e-mail na adres wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia.

14. Jeżeli Sprzedający nie może spełnić świadczenia w całości lub części z tego powodu, że Produkt nie jest dostępny, zawiadomi o tym niezwłocznie Klienta i zwróci otrzymaną z tego tytułu cenę. Cena zwracana za niedostępny Produkt, pomniejszona będzie o wartość zgromadzonego na Koncie Klienta rabatu, jeśli przy zakupie Produktu Klient z niego skorzystał, z zastrzeżeniem, że Klient może ponownie z niego skorzystać w przyszłych transakcjach.

15. Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich złożenia.

16. Sprzedający uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk danego Produktu objętej jednym Zamówieniem, jak również do wprowadzenia ograniczenia co do sposobów dostawy, form płatności lub zamówień hurtowych. Wszelkie takie ograniczenia, będą każdorazowo przekazane Użytkownikowi przed kliknięciem przez niego w przycisk o którym mowa w §2 ust. 8 Regulaminu.

§3.

Ceny i płatności

1. Ceny Produktów podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (tzn. zawierają podatek VAT). Podane w Sklepie ceny Produktów nie uwzględniają kosztów dostawy (chyba że warunki ograniczonej czasowo okresowej promocji stanowią inaczej). Całkowity koszt Zamówienia wraz z kosztami dostawy zostanie podany Kupującemu przed ostatecznym 3 złożeniem Zamówienia, poprzez kliknięcie przycisku o którym mowa w §2 ust. 8. Regulaminu.

2. Płatność za Produkty odbywa się online poprzez system płatności błyskawicznych wskazany w Serwisie.

3. Sprzedający może wprowadzić także dodatkowe sposoby zapłaty, o których informacja zostanie odpowiednio uwidoczniona w Serwisie.

4. W przypadku niedokonania płatności w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty złożenia Zamówienia - Zamówienie zostanie anulowane.

5. Rabaty otrzymane z różnych tytułów w ramach akcji promocyjnych organizowanych przez Sprzedającego nie łączą się z innymi promocjami, które obowiązują w tym samym czasie w Sklepie.

§4.

Dostawa

1. Dostawa jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku chęci otrzymania Produktu na adres znajdujący się poza obszarem wskazanym w zdaniu poprzedzającym Sprzedający prosi o kontakt (e-mailowy, telefoniczny lub za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego w Sklepie) w celu uzgodnienia możliwości i ewentualnych warunków takiej dostawy.

2. Realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty całości ceny Produktów na koncie bankowym Sprzedającego.

3. Dostawa realizowana jest od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Zamówione przez Kupującego Produkty dostarczane są za pośrednictwem przewoźnika wskazanego w Serwisie, którego koszt będzie każdorazowo wskazany podczas składania Zamówienia.

5. W przypadku Zamówienia większej liczby Produktów, czas wysyłki całego Zamówienia jest dostosowany do Produktu o najdłuższym czasie realizacji.

6. Sprzedający nie zapewnia usługi rozpakowania Produktów, utylizacji opakowań Produktów ani złożenia Produktów składających się z wielu elementów.

7. Szczegółowe informacje na temat warunków oraz cen dostaw Produktów znajdują się w cenniku zamieszczonym pod adresem: https://sleep-lenly.com/pl/content/1-nasze-zasadyi- warunki-dostawy.

§5.

Prawo odstąpienia

1. Konsument nabywający Produkt w Sklepie ma możliwość odstąpienia od zawartej ze Sprzedającym umowy sprzedaży w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy Produktu, bez ponoszenia kosztów innych niż bezpośrednie koszty zwrotu Produktów. W przypadku Produktów oznaczonych w Sklepie jako „materac” (dalej: „Materac”) termin na odstąpienie przez Konsumenta od umowy sprzedaży wynosi 90 (dziewięćdziesiąt) dni od dnia dostawy Materaca. Prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym ustępie, może zostać wykonane poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie lub drogą mailową przy czym do zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adresy wskazane w §1 ust. 4 Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu może nastąpić z wykorzystaniem formularza, który stanowi 4 załącznik do Regulaminu, a także jest przesyłany Konsumentowi w potwierdzeniu zawarcia umowy sprzedaży, o którym mowa w §2 ust. 14 Regulaminu, lub łącznie z przesłanym Produktem.

2. Sprzedający zaleca, aby zwrot Materaca nie następował wcześniej niż przed upływem 30 (trzydziestu) dni od dnia dostawy Materaca do Konsumenta (z uwagi na cechy Materaca dla prawidłowego zweryfikowania cech produktu Materac powinien zostać przetestowany przez Konsumenta). Możliwość zwrotu Materaca w wydłużonym terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni w żaden sposób nie narusza ani nie ogranicza praw Klienta wynikających z ustawy o prawach konsumenta i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa)

3. W przypadku zrealizowania prawa odstąpienia Sprzedający zwróci Konsumentowi wszelkie dokonane płatności, w tym koszty dostawy Produktu do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego) niezwłocznie, a nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Konsument zwróci Produkt w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu. Z uwagi na charakter Produktów ich zwrot organizowany jest przez Sprzedającego. Ze względu na gabaryty Produktów, w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży odesłanie Produktów może wiązać się z wyższymi niż standardowe kosztami zwrotu. W celu dokonania zwrotu Produktu Klient powinien skontaktować się ze Sprzedającym i ustalić datę oraz miejsce odbioru zwracanego Produktu. Odbioru zwracanego Produktu dokonuje przewoźnik zamówiony przez Sprzedającego. Klient otrzyma od Sprzedającego etykietę zwrotną, która powinna zostać umieszczona na opakowaniu zwracanego Produktu. Szczegółowe informacje na temat sposobu zapakowania zwracanych Produktów zalecanego przez Sprzedającego oraz procedury zwrotu znajdują się w regulaminie zwrotów zamieszczonym pod adresem: https://sleep-lenly.com/pl/content/1-regulamin-zwrotow.

5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, które odliczane będą przez Sprzedającego od zwracanej Konsumentowi kwoty (o której mowa w ust. 2 zd. 1 powyżej).

6. W przypadku, w którym Konsument nie dokonuje zwrotu Produktów za pośrednictwem przewoźnika zamówionego przez Sprzedającego - Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

8. Sprzedający informuje, że prawo odstąpienia, o którym mowa w §5 ust. 1 Regulaminu, nie przysługuje Konsumentowi w związku z brzmieniem art. 38. Ustawy o prawach konsumenta m.in. w odniesieniu do umów:

1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

3) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

9. Prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym punkcie stosuje się odpowiednio do usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną.

§6.

Ochrona danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://sleep-lenly.com/pl/content/1-politykaprywatnosci.

§7.

Dodatkowe zastrzeżenia prawne

1. Zawartość i struktura Sklepu chronione są prawami autorskimi. Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie materiałów i tekstów (w tym Regulaminu), jak również ich fragmentów oraz zdjęć, grafik, rysunków i filmów, w celach innych niż wyraźnie dopuszczone przez ustawę lub Regulamin, bez zgody Sprzedającego, jest zabronione.

2. Sprzedający informuje, że zdjęcia i wizualizacje Produktów zamieszczone w Serwisie służą wyłącznie prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli Produktów oraz mogą różnić się w zależności od indywidualnych ustawień urządzenia Użytkownika (co dotyczy m.in. koloru, proporcji itd.).

§8.

Postanowienia szczególne związane ze świadczeniem przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną

1. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”) z zastrzeżeniem §8 ust. 14 poniżej.

2. Wymagania techniczne niezbędne do przeglądania Sklepu i współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający, wymagane są:

1) urządzenie pozwalające na przeglądanie witryn internetowych z dostępem do Internetu, a w szczególności może to być urządzenie pracujące pod kontrolną systemu operacyjnego Windows, iOS, Chrome OS, Linux, MacOS, Android; minimalna rozdzielczość ekranu w jakiej dostęp do strony internetowej Sklepu jest responsywny to: 1024x768;;

2) zaktualizowana przeglądarka internetowa z obsługą Java Script w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez producenta typu: MS Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

3) włączona obsługa cookies, a także zainstalowane odpowiednie dodatki do przeglądarki pozwalające na obsługę Java, Javascript, Adobe Flash oraz akceptacja instalacji komponentów Adobe Flash Player, Quick Time, Acrobat Reader w wypadku gdy Serwis poprosi o ich instalację;

4) wyłączone oprogramowanie blokujące wykonywanie powyższych skryptów;

5) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

6) informacje przekazywane przez Sprzedającego, w tym Regulamin, mogą być udostępniane w formacie *.pdf. Do ich przeglądania niezbędne jest zainstalowanie programu pozwalającego na otwarcie tych plików np. Adobe Acrobat Reader.

3. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą zarejestrowania Konta przez osobę korzystającą ze Sklepu bądź poprzez podanie adresu email w celu otrzymywania Newslettera.

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawarta na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, jak również – w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy – poprzez przesłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na dane Sprzedającego wskazane w §1 ust. 4 Regulaminu.

5. Zakazane jest, w ramach korzystania ze Sklepu i innych usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną, dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub majątkowe prawa autorskie osób trzecich, lub naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, zasady współżycia społecznego w Internecie (netykieta). W szczególności zakazane jest:

1) zamieszczanie i posługiwanie się danymi osobowymi innych osób oraz ich wizerunkami bez stosownego upoważnienia;

2) propagowanie ustrojów totalitarnych, symboli z nimi związanych, nawoływanie do nienawiści lub popełnienia przestępstwa;

3) zamieszczanie treści wulgarnych, lub zawierających wulgaryzmy, lub treści powszechnie uznanych za obraźliwe;

4) zamieszczanie treści propagujących używanie narkotyków, lub substancji psychoaktywnych, lub propagujących nadużywanie alkoholu lub uprawianie hazardu, a także jakichkolwiek innych zachowań, których propagowanie jest zabronione;

5) dostarczanie szkodliwego oprogramowania;

6) działanie o charakterze spamerskim, a także mające znamiona czynu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej;

7) zamieszczanie treści naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich;

8) zamieszczanie treści podważających dobre imię lub renomę Sprzedającego bądź osób trzecich;

9) zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających wyżej wskazane treści.

6. Niedozwolone jest przeprowadzanie w stosunku do Sklepu jakichkolwiek testów penetracyjnych, testów bezpieczeństwa, próby łamania zabezpieczeń i działalność o charakterze hakerskim.

7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści zamieszczane przez siebie w Sklepie. W przypadku umieszczania przez Użytkownika w Sklepie treści zabronionych prawem lub Regulaminem, Sprzedający upoważniony jest do ich usunięcia, a także do wypowiedzenia na tej podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.

8. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący usług świadczonych drogą elektroniczną jest następujący:

1) osoby będące usługobiorcami danej usługi mogą składać reklamacje w sprawach usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego; reklamacje składa się w formie pisemnej bądź poprzez pocztę elektroniczną na adresy wskazane w §1 ust. 4 Regulaminu;

2) reklamacja powinna zawierać co najmniej: 7

a) oznaczenie Użytkownika oraz jego niezbędne dane identyfikujące;

b) oznaczenie usługi, której dotyczy reklamacja;

c) uzasadnienie ze wskazaniem na nieprawidłowość.

9. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 (czternastu) dni od ich otrzymania.

10. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Sprzedający może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.

11. Po rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedający poinformuje składającego reklamację o jej uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia (przy czym informacja o odmowie uwzględnienia reklamacji będzie zawierała uzasadnienie).

12. Po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej uregulowanej w Regulaminie, Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z drogi sądowej w celu dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń lub skorzystania z dopuszczonych przez prawo pozasądowych sposobów reklamacji, w szczególności mediacji i stałego sądu polubownego prowadzonego przez właściwe jednostki Inspekcji Handlowej, a także uzyskania pomocy w tym zakresie ze strony właściwego powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów (przy czym Sprzedający nie ma obowiązku wyrażenia zgody na zastosowanie pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji). Dokładne informacje na temat możliwości zastosowania procedur pozasądowych mogą być dostępne są m.in. w siedzibach właściwych organów (miejskich i powiatowych rzeczników praw konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej) oraz na ich stronach internetowych, a także na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

13. Sprzedający informuje również o istnieniu platformy ODR (rozwiązywania sporów online) funkcjonującej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr oraz o możliwości wykorzystania platformy ODR w celu rozstrzygnięcia sporów.

14. Celem uczynienia zadość wymogom ustawy świadczeniu usług drogą elektroniczną Sprzedający niniejszym informuje, iż:

1) korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych zaleca się, by osoby korzystające ze Sklepu zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały;

2) Sprzedający wprowadza do systemu informatycznego, którym posługuje się osoba korzystająca ze Sklepu pliki „cookies”, tj. mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. „Cookies” używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Mogą być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu Użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

§9.

Newsletter

1. Każdy Użytkownik może, poprzez podanie swojego adresu e-mail i zaakceptowanie postanowień Regulaminu, oraz złożenie innych wymaganych oświadczeń, wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera na podany adres poczty elektronicznej.

2. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Sprzedający może przesyłać Newsletter na podany przez Użytkownika adres e-mail (w terminach określonych przez Sprzedającego). 

3. Newsletter może zawierać informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz płatną promocję i reklamę.

4. Z otrzymywania Newslettera można zrezygnować poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny umieszczony w każdej z wiadomości Newslettera, poprzez zmianę ustawień Konta lub poprzez przesłanie wiadomości z żądaniem rezygnacji na adres email wskazany w §1 ust. 4 Regulaminu.

5. Usługa Newslettera jest bezpłatna.

§10.

Reklamacje Produktów

1. W stosunku do Konsumenta Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Produktów bez wad.

2. Sprzedający odpowiada wobec Konsumentów za wady Produktów na zasadach dotyczących rękojmi uregulowanej w Kodeksie cywilnym. W stosunku do Kupujących nie będących Konsumentami przepisów art. 556.-576. Kodeksu cywilnego nie stosuje się (odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi w stosunku do Kupujących nie będących Konsumentami zostaje wyłączona).

3. Reklamacje wynikające z rękojmi mogą być zgłaszane Sprzedającemu pisemnie lub mailowo na adresy wskazane w §1 ust. 4 Regulaminu.

4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

1) oznaczenie osoby reklamującej, że wskazaniem niezbędnych danych identyfikujących, w tym adresu mailowego;

2) oznaczenie Produktu, którego dotyczy reklamacja i wyczerpujące wskazanie na czym polega nieprawidłowość.

5. W przypadku braku wymaganych informacji, Sprzedający wezwie reklamującego do ich uzupełnienia.

6. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Sprzedający może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.

7. W terminie 14 (czternastu) dni od złożenia reklamacji zawierającej wszystkie niezbędne dane, Sprzedający ustosunkuje się do niej i powiadomi Konsumenta o sposobie dalszego postępowania pocztą elektroniczną lub innym tożsamym kanałem.

8. Sprzedający dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.

9. Po wyczerpaniu procedury uregulowanej w niniejszym ustępie, Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z drogi sądowej w celu dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń lub skorzystania z dopuszczonych przez prawo pozasądowych sposobów reklamacji, w szczególności mediacji i stałego sądu polubownego prowadzonego przez właściwe jednostki Inspekcji Handlowej, a także uzyskania pomocy w tym zakresie ze strony właściwego powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów (przy czym Sprzedający nie ma obowiązku wyrażenia zgody na zastosowanie pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji). Dokładne informacje na temat możliwości zastosowania procedur pozasądowych mogą być dostępne m.in. w siedzibach właściwych organów (miejskich i powiatowych rzeczników praw konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej) oraz na ich stronach internetowych, a także na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

10. Sprzedający informuje również o istnieniu platformy ODR (rozwiązywania sporów online) funkcjonującej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr oraz o możliwości wykorzystania platformy ODR w celu rozstrzygnięcia sporów. 

11. Sprzedający odpowiada wobec Konsumentów za wady Produktów na zasadach dotyczących rękojmi oraz udziela dodatkowej gwarancji na swoje Produkty. Szczegółowe warunki udzielanej przez Sprzedającego gwarancji opisane są w dokumencie gwarancyjnym załączonym do Produktu.

12. Sprzedający nie oferuje żadnych usług posprzedażnych.

13. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Produktem zalecamy, aby Konsument sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności przesyłki, niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności kuriera oraz niezwłoczne powiadomienie Sprzedającego o zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń sugerujemy sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki.

14. Kupujący niebędący Konsumentem jest zobowiązany do weryfikacji w obecności przewoźnika (kuriera) czy Produkt nie został dostarczony uszkodzony. Podstawą ewentualnego zwrotu Produktu jest protokół szkody spisany prawidłowo przy kurierze, brak protokołu może uprawniać Sprzedającego do nieprzyjęcia zwrotu Produktu.

§11.

Postanowienia końcowe

1. Sprzedającego nie wiążą żadne dodatkowe, nieobowiązkowe kodeksy dobrych praktyk lub inne tego typu dokumenty, co nie ogranicza tego, że już z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa Sprzedający zobowiązany jest do nienaruszania zasad uczciwej konkurencji oraz niestosowania nieuczciwych praktyk rynkowych.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym, a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na adres wskazany w §1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.

3. Do oceny praw i obowiązków stron wynikających z Regulaminu stosuje się prawo polskie, w przypadku Użytkownika niebędącego Konsumentem. W przypadku Konsumentów, właściwość prawa ustalana jest zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, w szczególności dotyczącym ochrony praw konsumenta.

4. Wszystkie osoby korzystające ze Sklepu mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w witrynie Sklepu, skopiować treść do pliku lub pobrać w formacie .pdf oraz wydrukować.

5. Sprzedający informuje, że Regulamin może ulec zmianie. W takim przypadku doręczenie Regulaminu Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie go w Sklepie oraz na właściwych stronach internetowych Sprzedającego, a także poprzez przesłanie Regulaminu na adres mailowy Klienta.

6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2021 r.

Załącznik do Regulaminu

Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży w sklepie internetowym Lenly

Pobierz załącznik